بازدید:
تاريخ : 1395/06/10
بازدید:
تاريخ : 1395/06/10
مساله ازدواج و تشكيل خانوده شرع مقدس امر بسيار مهمي است و فوايد بسياري هم دارد اما، مهمترين فايده و هدف ازدواج، عبارست از تشكيل خانواده . نفس اين علقه ي زوجيت و تشكيل يك واحد جديد، مايه ي آرامش زن و مرد و مايه ي كمال و اتمام شخصيت آنهاست . بدون آن هم زن و مرد ناقصند .
امام خامنه اي (10/02/76)